Baza danych "BIBLIOGRAFIA (adnotowana) PRAC DOKTORSKICH I ROZPRAW HABILITACYJNYCH" obejmuje prace promocyjne pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, począwszy od 1984 roku i jest aktualizowana na bieżąco. Opis formalny dokumentu zawiera nazwisko i imię autora, temat pracy lub rozprawy, nazwę uczelni/instytucji i nazwę wydziału, którego Rada Naukowa podjęła decyzję w sprawie nadania stopnia naukowego. Opis zawiera także rok obrony pracy doktorskiej lub rok przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego. Przy pracach doktorskich podano ponadto imię i nazwisko promotora oraz jego miejsce zatrudnienia. Imię (imiona) i nazwiska recenzentów prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych, ich tytuły i stopnie naukowe uzupełnione zostały o nazwę miejsca pracy (uczelni/instytucji). Podane przy tematach prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych adnotacje są zgodne z nadesłanymi przez autorów informacjami o treści pracy.

Bazę redaguje:
  • mgr Teresa Skibicka - skibicka@utp.edu.pl

  • UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w Bydgoszczy   
    BIBLIOTEKA GŁÓWNA   

    85-789 BYDGOSZCZ Al. Prof. S. Kaliskiego 7   
    tel. (052) 340-80-90, fax: (052) 340-80-63