Imię i nazwisko:
Alicja GACKOWSKA

Tytuł pracy doktorskiej:

Badania nad reakcją oksychlorowania eterów tert-butylowych

Uczelnia/Wydział przeprowadzający przewód:

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rok obrony pracy doktorskiej:

2006

Sygnatura:

D 285

Stopień naukowy:

doktor nauk chemicznych

Dyscyplina naukowa:

chemia

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Gaca, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kirszensztejn, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert, Politechnika Szczecińska


 • Wydział/Instytut UTP:

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


  Streszczenie:

        Wykorzystując istniejący stan wiedzy o przemianach eterów terf-butylowych przeprowadzono badania nad nieopisaną do tej pory reakcją eterów butylowych w obecności jonów chlorkowych i czynnika utleniającego, w środowisku kwaśnym. Cel i zakres pracy Celem pracy było zbadanie wpływu obecności jonów chlorkowych na powstawanie związków chloroorganicznych w reakcji utleniania eterów terf-butylowych, w środowisku wodnym. Zidentyfikowanie produktów przemian eterów butylowych oraz zbadanie wpływu różnych czynników umożliwiających określenie kierunku przemian eterów w reakcji ich oksychlorowania. W ramach pracy podjęto badania wpływu: parametrów procesu (proporcje molowe, pH, temperatura); urodzaju i stężenia chlorku metalu; urodzaju i stężenia czynnika utleniającego; promieniowania UV na szybkość ubytku eterów -butylowych i powstawanie produktów chloroorganicznych. Realizacja powyższych zagadnień wymagała opracowania metody oznaczania wybranych chlorozwiązków w obecności produktów utleniania i eteru butylowego. Weryfikacja zaproponowanej na podstawie wyników eksperymentalnych drogi przemian eterów butylowych do związków chloroorganicznych wymagała przeprowadzenia badań nad modelowaniem molekularnym mechanizmów reakcji. Stwierdzono, że reakcje eterów z chlorkami różnych metali, czynnikami utleniającym o różnym potencjale i jonami hydroniowymi przebiegały inaczej niż opisane w literaturze procesy utleniania bez udziału jonów chlorkowych. Wykazano, że wprowadzenie do układu reakcyjnego, jonów Cl - H% przyczynia się do powstawania związków chloroorganicznych, obok produktów utleniania. W przypadku zidentyfikowanego 1,2-dichloro-2-metylopropanu stwierdzono, że zastosowane chlorki tworzą szereg o malejącej wartościowości metalu (AICl3>CaCl2>KCI>NaCI>LiCI). Ponadto zidentyfikowanie tych samych dichlorozwiązków w reakcjach eteru fert-butylowego z układem CI-/S2O82-/H+ i z układem I-/H2O2/H+ sugeruje, że pomiędzy składnikami w obu układach zachodzą reakcje, w których powstają podobne reaktywne formy chloru. Badania nad wpływem promieniowania UV na oksychlorowanie eterów te/t-butylowych dowiodły, że w procesie tym biorą udział zarówno reakcje jonowe jak i rodnikowe. Wzrost stężenia produktów chloroorganicznych, w obecności promieniowania UV, świadczy o istotnej roli rodników biorących udział w procesie tworzenia chlorozwiązków. Proces ten może być spowolniony w wyniku zachodzenia konkurencyjnych reakcji pomiędzy składnikami samego układu C-/H2O2/H% lub produktami pierwotnymi przemian eteru, a powstającymi rodnikami. Na podstawie danych eksperymentalnych i modelowania molekularnego mechanizmów reakcji zaproponowano schemat przemian eterów butylowych do zidentyfikowanych chloroproduktów.

  TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.