Imię i nazwisko:
Anna KOSOBUCKA

Tytuł pracy doktorskiej:

Barwniki zawierające ugrupowanie diazynowe jako fotoinicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej. Synteza i badania fotochemiczne

Uczelnia/Wydział przeprowadzający przewód:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rok obrony pracy doktorskiej:

2007

Sygnatura:

D 301

Stopień naukowy:

doktor nauk chemicznych

Dyscyplina naukowa:

chemia

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Pączkowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Halina Kaczmarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy


 • Wydział/Instytut UTP:

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


  Streszczenie:

        Podstawowym celem pracy była synteza barwnikowych fotoinicjatorów zawierających ugrupowanie diazynowe oraz badanie wpływu ich struktury na szybkość fotoinicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej zachodzącej poprzez mechanizm międzycząsteczkowego przeniesienia elektronu. Otrzymano 16 związków, zawierających ugrupowanie diazynowe, których struktura została potwierdzona poprzez badania spektroskopowe. Wybór tych związków pozwolił przeprowadzić badania reakcji fotoinicjowanej polimeryzacji wolnorodnikowej w zakresie światła widzialnego i bliskiego nadfioletu. Analizując struktury badanych związków należy zwrócić uwagę na fakt, że zmiany właściwości barwników zostały uzyskane poprzez modyfikację struktury 1,3-dihydro-3`-metylo-1`-fenylospiro(2H-4-azabenzimidazolo-2-4`-pirazolo)-5`(1`)onu do izomerycznych 1-fenylo-3-metylo-1H-pentaazacyklopenta[b]naftalenóworaz 9,10-bis(fenyloimino)-9,10-dihydrofenantrenu do pochodnych dibenzo[a,c]fenazyny. Zmiany te prowadzą do eliminacji możliwości izomeryzacji i rotacji fragmentów badanych chromoforów. Zatem modyfikacja ta miała na celu eliminację kanałów dezaktywacji stanu wzbudzonego i zwiększenie wydajności kwantowej tworzenia długożyjącego stanu wzbudzonego. Modyfikacja struktury otrzymanych barwników polegała również na zmianie rodzaju podstawników w strukturze barwnika, co wpłynęło na właściwości spektroskopowe badanych związków. Zsyntetyzowane barwniki zastosowano jako fotoincjatory polimeryzacji wolnorodnikowej triakrylanu 2-etylo-2-hydroksymetylo-1,3-propanodiolu (TMPTA) i metakrylanu metylu (MM). Zastosowanie dużej liczby barwników dało możliwość badania kinetyki fotoinicjowanej polimeryzacji we względnie szerokim zakresie wartości energii swobodnej aktywacji procesu przeniesienia elektronu. Szybkość fotoinicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej przez barwniki zawierające ugrupowanie diazynowe zależy zarówno od struktury donora jak i akceptora elektronu. Modyfikacja struktury 1,3-dihydro-3`-metylo-1`-fenylospiro(2H-4-azabenzimidazolo-2-4`-pirazolo)-5`(1 `)onu do izomerycznych 1-fenylo-3-metylo-1H-pentaazacyklopenta[b]naftalenów oraz 9,10-bis(fenyloimino)-9,10-dihydrofenantrenu do pochodnych dibenzo[a,c]fenazyny pozwoliło na otrzymanie znacznie lepszych fotoinicjatorów polimeryzacji wolnorodnikowej. Wskazuje to jednocześnie na to, że izomeryzacja oraz rotacja fragmentów badanych chromoforów to główne kanały dezaktywacji stanów wzbudzonych dla tej grupy związków.

  TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.