Instrukcja obsługi aplikacji

Niniejsza aplikacja umożliwia przeglądanie bazy danych "BIBLIOGRAFIA (adnotowana) PRAC DOKTORSKICH I ROZPRAW HABILITACYJNYCH". Z uwagi na niewielkie różnice występujące w danych charakteryzujących prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne wyszukiwanie podzielono na dwa formularze. Zasada obsługi formularza prac doktorskich jak i rozpraw habilitacyjnych jest identyczna, zatem poniższa pomoc ma zastosowanie w obu wymienionych przypadkach.

1. Definiowanie warunków szukania

Zanim naciśniemy przycisk szukania należy wprowadzić przynajmniej jeden warunek po to by system mógł wygenerować listę wyników szukania. Jeśli nie wprowadzimy żadnego warunku a mimo to naciśniemy przycisk [SZUKAJ], program zgłosi brak wyników wyszukiwania. Kolejne warunki szukania definiuje się poprzez wprowadzanie znaków, słów lub części słów w pola tekstowe warunków szukania. Jednym z takich pól jest pole Imienia przedstawione poniżej:Wypełnianie kolejnych pół zawęża warunki szukania gdyż każdy następny warunek dołączany jest za pośrednictwem operatora "i" . Jeśli dane pole pozostawimy puste nie jest ono uwzględniane w warunkach szukania. Pole roku jest w które należy wprowadzać wyłącznie czterocyfrowe liczby określające rok np. 2000. Wyszukiwanie działa w następujący sposób (na przykładzie pola Imię):
 • jeśli wpiszemy: a - uzyskamy wszystkie imiona zawierające tą literę,
 • jeśli wpiszemy: ad - podobnie uzyskamy imiona zawierające tę ciąg tekstowy a zatem np. Adrian, Adam, Jadwiga,
 • jeśli wpiszemy znak: * (gwiazdkę) lub % (procent) uzyskamy wszystkie wartości.

 • Jedynym polem które charakteryzuje się nieco innym sposobem wyboru warunku szukania jest pole Wydział/Instytut ATR. Tutaj nie wpisujemy ręcznie poszukiwanego ciągu znaków lecz wybieramy z dostępnej podlisty.  Aby wywołać podlistę należy nacisnąć przycisk [...], aby wyczyścić zawartość tego pola należy nacisnąć przycisk [c]. W wyświetlonej liście wyboru wystarczy kliknąć myszką na wybranej pozycji w tabeli.

  2. Szukanie i wyniki szukania  Jeśli wprowadzono jakiekolwiek warunki szukania można nacisnąć przycisk [SZUKAJ]. Przycisk [CZYŚĆ] powoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych pól. Po naciśnięciu przycisku szukania aplikacja nawiązuje ponownie połączenie ze źródłem danych i wyświetla wynik wyszukiwania w postaci tabeli.  Dane prezentowane są w wierszach gdzie każdy wiersz zawiera Nazwisko i Imię oraz tytuł pracy naukowej (praca doktorska lub rozprawa habilitacyjna). W nagłówku tejże tabeli znajduje się informacja dotycząca liczby wyszukanych rekordów. Przedstawia się to następująco:

  Wyniki wyszukiwania:
  pozycja_początkowa_na_stronie - pozycja_końcowa_na_stronie z liczba_pozycji


  Jeśli liczba pozycji przekracza 6 oznacza to że kolejne pozycje prezentowane będą na osobnych stronach. Przemieszczanie się po wynikach szukania (po kolejnych stronach) umożliwiają przyciski [WSTECZ] oraz [DALEJ].  3. Przejście do informacji szczegółowych, zapisanie ich lub drukowanie

  W wynikach wyszukiwania - jak opisano powyżej - zawarto tylko podstawowe informacje. Aby wyświetlić informacje szczegółowe dotyczącej wybranej pozycji wystarczy kliknąć myszką na wierszu tabeli. Aplikacja po połączeniu się ze źródłem danych otworzy nowe okno prezentując w nim wszystkie wprowadzone informacje.  Przykładowy widok takiego okna przedstawiono powyżej. W dolnej części tego okna znajdują się przyciski [DRUKUJ] umożliwiający drukowanie wyświetlonych danych oraz [ZAMKNIJ] powodujący zamknięcie wyświetlonego okna (wygląd przedstawiono poniżej).  Aby zapisać wyświetlone dane na swoim dysku należy skorzystać z MENU okna wybierając polecenie ZAPISZ JAKO... . W wyświetlonym okienku zapisywania można dodatkowo ustawić typ pliku w jakim zostaną informacje zapisane, może to być np. Strona sieci WEB lub Plik tekstowy *.TXT.  4. Podsumowanie

  Aplikacja zbudowana jest w architekturze wielookienkowej zatem wyniki wyszukiwania z jednej zakładki zostają zachowane po przejściu do innej i z powrotem. Warunki szukania należy określać w miarę precyzyjnie po to by zwrócona lista wyników wyszukiwania była jak najkrótsza a tym samym łatwiejsza do przeglądania.

  Życzymy miłej pracy!